Geschreven op . Geplaatst in Informatie.

Onderhoud huurwoning, wat en wie betaalt het?

De verhuurder dient ervoor te zorgen dat het verhuurde in een goede staat blijft. Dit wordt ook wel de genoemd instandhoudingplicht genoemd.

Als een goed huurder heeft u de plicht om de woning en de gemeenschappelijke ruimtes te verzorgen. Dit heet ook wel de verzorgingsplicht.

Als er sprake is van nalatigheid, onoordeelkundig gebruik of opzet, dan is de huurder altijd aansprakelijk voor de kosten van herstel. Onderhoud en reparatie aan zelf aangebrachte voorzieningen vallen onder verantwoordelijkheid van de huurder, tenzij vooraf anders is vastgelegd.

Onderhoud en reparatie door de huurder

De huurder dient kleine en dagelijkse reparaties uit te voeren.

Het gaat hier bijvoorbeeld om:

Het witten, sausen, schilderen en behangen in de woning.

Het repareren van licht schakelaars, stopcontacten en scharnieren.

Het schoonhouden van de woning, afvoeren, gootstenen en roosters. U leest hier mee over in de trefwoordenlijst.

Onderhoud en reparatie door de verhuurder

Het is de taak van de verhuurder ervoor te zorgen dat de woning in een goede staat van onderhoud is. Bij een mutatie (nieuwe verhuring) wordt de woning in goede staat opgeleverd. Daarnaast heeft de verhuurder een meerjarenonderhoudsplan opgesteld. Onderhoud aan een deel van de leidingen, dakwerkzaamheden, gezamenlijke installaties, al het buitenschilder-werk, betonreparaties etc. zijn voor rekening van de verhuurder.

Afspraken  

Zoals bij elk contract woorden tussen de partijen afspraken gemaakt. In deze afspraken wordt aangegeven wat men van elkaar verwacht en waarvoor ieder van de partijen verantwoordelijk is. In het huurcontract staan al een aantal afspraken, voornamelijk rondom opzegging van huur en de betaling van de huur, maar ook over het onderhoud in en rondom de woning en wie verantwoordelijk dit voor het onderhoud en reparatie. Onder verwijzing naar de, bij het huurcontract behorende, Algemene Voorwaarden is het voor u en voor de verhuurder belang dat vaststaat voor wiens rekening de kosten van onderhoud en reparatie zijn.

Daarvoor heeft de HIJ een Onderhoud Informatie gemaakt voor de huurders.

Hierin staat in alfabetische volgorde, voor wiens rekening waarschijnlijk onderhoud, reparatie of verandering van een onderdeel van de woning komt. De lijst kan afwijken van uw huurcontract. In de alfabetische trefwoordenlijst kunt u de waarschijnlijke onderhoudsplichtige zien aangeduid met:

Wanneer er H staat, dan zijn de kosten voor de huurder.

Waanneer er een S staat, dan zijn de kosten voor de huurder, maar worden de kosten betaald via de servicekosten (bijvoorbeeld de glasverzekering).

Staat er V dan zijn de kosten voor de verhuurder.

Schade aan de woning

Het is belangrijk een goede inboedel- en WA verzekering af te sluiten. Hiermee zijn kosten als gevolg van brand, storm, inbraak en waterschade gedekt. Bij brand en inbraak gelden andere regels voor wie wat voorzijn/haar tekening neemt. In geval van brand of inbraak moet u zo snel mogelijk contact met uw verhuurder. U dient zelf aangifte te doen van een inbraak bij de politie.

Om herstel op kosten van uw verhuurder te kunnen laten uitvoeren, hebben de meeste verhuurders een kopie van de aangifte nodig. Als huurder bent u zelf aansprakelijk voor uw eigendommen en het gehuurde. De verhuurder is niet aansprakelijk voor schade aan eigendommen van de huurder en derden.

Zelf aan te brengen voorzieningen/veranderingen aan de woning

Wanneer u een bepaalde wijziging aan de woning wilt aanbrengen, dan is het verstandig om dit vooraf schriftelijk aan te vagen bij uw verhuurder. De verhuurder kan u meestal informatie geven over de te gebruikenmaterialen en de werkwijze. De verhuurder kan behoudt het recht voor om voorwaarden te stellen aan de te brengen voorziening of verandering. Bij beëindiging van de huurovereenkomst nemen de meeste verhuurders de aangebrachte voorziening of aanpassing niet over. U moet dus in principe het aangebrachte verwijderen en weer terugbrengen naar de oude situatie, tenzij de nieuwe huurder de aanpassing of voorziening wil overnemen. U moet dat meestal zelf onderling regelen. Zijn de aangebrachte voorziening of aanpassing een woonverbetering en op wettelijk verantwoorde wijze aangebracht, kan de verhuurder u niet verplichten het inde oude situatie terug te brengen. Het onderhoud aan de voorziening of aanpassing of de kosten van reparatie zijn voor rekening van de huurder.

Gebruik trefwoordenlijst  

Als er in uw woning iets kapot is, dan zoekt u in de alfabetische lijst het desbetreffende onderdeel op. In deze lijst staan veel voorkomende onderhoudswerkzaamheden genoemd. De lijst kan echter niet compleet zijn. Uitzonderingen zijn en blijven altijd mogelijk. Ook kan het bij verschillende wooncorporaties kleine verschillen ontstaan. Sommige corporaties en particuliere verhuurders (vrije markt) doen meer dan het wettelijke minimum en andere niet. Controleert u uw huurovereenkomst en de bijbehorende algemene voorwaarden op bepalingen. Die gaan voor de hieronder weergegeven alfabetische lijst.

Wanneer u twijfelt of het onderhoud wel of niet voor uw rekening komt, kunt u altijd beter contact met uw verhuurder opnemen. Wanneer u namelijk zelf een firma opdracht geeft om werk uit te voeren, terwijl dit via de verhuurder gedaan kon worden, kunnen kosten niet meer vergoed worden. U hebt dan onnodig kosten gemaakt. De trefwoordenlijst geeft een indicatie of de huurder of verhuurder zorg moet dragen voor het onderhoud. Zoals hiervoor al gesteld: Loop ook uw huurcontract en de eventuele bijbehorende algemene voorwaarden na voor u beslist een reparatie te laten uitvoeren.

H = onderhoud, herstel en kosten zijn voor de huurder.

S = onderhoud, herstel en kosten zijn voor huurder, maar de  kosten  worden betaald via de servicekosten.

V = onderhoud, herstel en kosten zijn voor de verhuurder.

Letter A

Algemeen

In het algemeen is reparatie als gevolg van slijtage en ouderdom voor rekening van de verhuurder (alleen bij totale slijtage).

H     Alle onderhoud of reparaties die het gevolg zijn van beschadigingen, vernielingen, ondeskundigheid en/of onjuist gebruik zijn atijd   voor rekening van de huurder.

H     Slijtage ten gevolge van ondeskundig gebruik.

H    Achtergebleven goederen in lege woningen verwijderen.

H    Achtergebleven goederen in gemeenschappelijke ruimte afvoeren.

Aanpassing gehandicapten

H    Onder andere deuropeners, douchezitje.

         Wordt mogelijk gefinancierd via de Wet Maatschappelijke Ondersteuning   (WMO). Aanvragen van aanpassingen via Voorzieningen Gehandicapten in uw  Gemeente.

Aanrecht (zie ook Keuken)  

H     Het onderhouden en bijstellen van scharnieren, sluitingen, deurtjes, ladegeleiders  handgrepen.

H    Onderhoud, reparaties en eventuele vervaging van door huurder aangebrachte extra keukenelementen, tegels en   keukenonderdelen.

Aardlekschakelaar: (zie Elektrische installatie)

Afvoeren (zie ook Rioleringswerk)

H/S  Het ontstoppen van afvoeren, bijvoorbeeld bij keuken, wastafel, douche, wasmachine,  sifon, of zwanenhals van het balkon, bad, fonteintje, closet en niet gezamenlijke  afvoeren en riolen.

H      Onderhoud aan en schoonhouden van afvoeren van  wastafels, douche, gootsteen en  dergelijk, zoals kettingen, afdichtvulringen en afvoerpluggen.

S       Schoonhouden en ontstoppen van goten, hemelwater afvoeren en afvoeropeningen.

H      Het vernieuwen van sifons en/of leidingen die kapot zijn gegaan door gebruik van  bijtende middelen.

V      Reparatie aan afvoeren van wastafel, douche en gootsteen.

Afzuiginstallatie

V      Onderhouden van de mechanische ventilatie-inrichtingen en reparatie van ventilatiekanalen.

H      Schoonhouden, onderhouden en herstellen en gangbaar houden van ventilatie- of ontluchtingsroosters en  afzuigventielen, inclusief het schoonhouden van eventuele filters.

Antenne  

H       Een (schotel)antenne mag slechts geplaatst worden na schriftelijke toestemming van de  verhuurder.

H        Plaatsing, onderhoud,verzekering,schade.

H        Gevolgschades veroorzaakt door de geplaatste antenne.

Letter B

Bliksembeveiliging

V      Onderhoud en reparatie aan bliksembeveiligingsinstalatie.

Boiler: zie Warmwatertoestel

Bomen

 H      Snoeien en rooien van bomen in gemeenschappelijke  tuinen.

Brandblusmiddelen

 V      Repareren, onderhouden en vervangen van brandblus apparaten  voor zover eigendom  verhuurder.

Brievenbus

V      In portiek en gemeenschappelijke ruimte.

H      Onderhoud en vervanging brievenbusslot

Brandtrap

V      Onderhoud en reparatie van buitentrappen.

S       Schoonmaken brandtrap.

Buitenverlichting: zie Verlichting

Letter C

 Centrale verwarming en combiketel

V      Algemeen onderhoud en reparatie CV-installatie en combiketel.

H      Het ontluchten van radiatoren.

H     Schade, als gevolg van bevriezing van cv-leidingen en radiatoren in uw woning of door verkeerd gebruik of bediening.

H      Vervangen van vulsleutels, ontluchtingssleutels, wartel en vulslangen.

H     Opnieuw monteren van radiatoren bij ondeskundig gebruik.

            Onderhoud en storingen.

           Voor individuele installaties:

H      Bedienen, bijvullen en ontluchten van de CV-installatie of combiketel.

          Voor collectieve installaties:

V     Storingsonderhoud, ontluchten, bijvullen, schoonmaakbeurt.

Letter D

Daken

Het is de huurder verboden de daken te betreden.

V     Onderhouden en vervagen van dakbedekking, dakdoorvoer, dakgoten en afvoeren, dakluik en dakpannen na normale slijtage of ten gevolge van storm.

H     Reparaties aan dakconstructie/dakbedekkingen als gevolg van het betreden van daken  door huurder/bewoner.

Deurbeldrukker: zie Bel

Deuren (binnen)

H      Herstellen van binnendeuren inclusief onderhoud en reparatie  hang- en sluitwerk.  

H      Vastzetten en smeren van scharnieren en sloten van deuren.

H      Schilderen van binnendeuren en de binnenkant van de  buitendeuren.

S       Vervangen van glas in binnendeuren (al dan niet via de glasschadeverzekering).

H      Reparatie of vervanging binnendeur als gevolg van aantasting  door vocht.

Deuren (buiten)

H      Herstellen van buitendeuren beschadigd door vernieling   of onoordeelkundig gebruik (inclusief hang- en sluitwerk).

V      Vervanging en/of herstel na het uitwaaien van de buitendeur of balkondeur.

V      Reparatie aan scharnieren en sloten van ramen en deuren aan de buitengevel.

Deurkrukken

S      Onderhouden, vastzetten en vervangen van deurkrukken schilden.

Douche

H      Onderhouden en vervangen van doucheslang, handdouche, op steekpen, glijstang en  kraanuitloop.

Duiventil

H       Een duiventil mag slechts geplaatst worden na schriftelijke toestemming van de verhuurder.

H       Onderhouden en verzekeren van de duiventil.

Letter E

Elektrische installatie  

Heeft u een storing aan de elektrische installatie, controleer of de aardlekschakelaar in de meterkast ingeschakeld is.

V      Onderhoud en reparatie elektrische installatie, voor wat betreft groepenkast, bedrading  en aarding.

H      Reparaties aan elektrische installaties door overbelasting of zelf aangebrachte  uitbreiding.

H     Onderhoud of vervanging van zekeringen (stoppen), schakelaars, trekkoordjes, wandcontactdozen, lichtophangpunten en  lampen.

H     Aansluitingen armaturen en toestellen, voor zover de installatie dit toestaat.

H     Vernieuwen van geschilderde schakelaars en wandcontactdozen op wand- en  plafondcontactdozen.

H     Vervangen van de wasmachineschakelaar.

V     Aanbrengen perilexschakelaar ten behoeve van elektrische koken.

Erfafscheiding

V      Reparaties aan erfafscheidingen, (afrasteringen, schuttingen en privacy schermen).

H      Herstelwerkzaamheden en onderhoud aan zelf geplaatste afrasteringen en pergola’s.

Letter F

Fonteinen: zie Sanitair

Letter G

Galerijen  

V           Onderhoud en reparatie, inclusief vloer/plafonafwerking.

H/S    Schoonhouden gemeenschappelijk galerij.

Gasinstallatie (zie ook Kooktoestellen)

H      Aansluiten en onderhoud van gas/elektrische kooktoestellen inclusief de daarbij behorende toestelhoofdkranen/gaskranen en de benodigde veiligheidsslangen.

H      Herstel en vervangingswerkzaamheden aan door bewoners aangelegde gasleidingen  (Vooraf toestemming vragen voor u begint met aanleg!).

V      Reparaties van gasleidingen buitenshuis tot de gasmeter.

V      Onderhoud en reparaties van gasleidingen in de woning, voor zover die oorspronkelijk tot de woning behoren.

Gemeenschappelijke ruimten

S        Schoonhouden van algemene entrees, trappenhuis en gemeenschappelijke gangen.

S         Verlichting en vervangen lampen in algemene ruimten.

H/S  Onderhoud en vernieuwen van de aanwezige vloerbedekking in de algemene ruimten.

H/S  Reparaties en onderhoud aan vloeren, wanden, plafonds, trappen, balustrades en  hekken in trappenhuizen, gangen  van bergruimtes, entreeportalen enzovoorts.

Gevels

V      Onderhoud aan de buitengevel zoals schilderwerk, stucwerk, herstel van houtrot,  plaatwerk, metsel- en voegwerk,  wandtegels, glazen bouwstenen.

H      Werkzaamheden met het doel vergroting van de energiebesparing, na schriftelijke  toestemming.

Glas  

S       Vervangen van al het aan en de woning  behorend glas bij breuk, tenzij ten gevolge  opzettelijk vernieling of  onoordeelkundig gebruik.

H/S  Glasbewassing.

Gootsteen: zie Afvoeren

Graffiti

H      Het verwijderen van graffiti, voor zover daaraan geen noemenswaardige kosten verbonden zijn en voor zover deze voor de huurder bereikbaar is.

Groenvoorziening

H      Verwijderen van zichzelf geleidende klimplanten tegen de  bebouwing en door huurder  geplante bomen welke overlast veroorzaken.

S       Onderhoud en vervanging groenvoorziening in gemeenschappelijke tuinen.

V      Ophogen gemeenschappelijke tuin met zand en/of tuinaarde.

Letter H


Hang- en sluitwerk

H      Onderhoud en reparaties aan al het hang- en sluitwerk in de woning.

H      Smeren van sloten en scharnieren in de woning en de bijbehorende berging  (cilindersloten behandelen met speciale slotspray).

V      Onderhoud en reparaties aan al het hang- en sluitwerk buiten de woning en in gemeenschappelijke ruimte.

Hemelwaterafvoer: zie Afvoeren

Huistelefoon: zie Deuropener

Hydrofoor (constante waterdruk in gebouw)

V     Onderhoud en instandhouding.

Letter I

Intercom: zie Deuropener

Letter K

Kasten

H     Onderhoud en reparaties aan ingebouwde kasten, losse kasten  of kastwanden. Inclusief  hang- en sluitwerk.

Kettinkjes en afvoerstoppen: Zie Sanitair

Keuken: zie Aanrecht

Kitvoegen

V     Onderhoud en vervanging

Kooktoestellen: zie Gasinstallaties

Kranen: zie Waterkranen

Krimpscheuren: zie Plafonds

Letter L

Lekkage

H      Herstellen van lekkage aan leidingen, wanneer de lekkage  het gevolg is van schade door  huurder of bevriezing (gevolgschade).

V       Herstel lekkage van dak (repareren/vernieuwen dakbedekking) en ramen.

Leuningen

V       Onderhoud en reparaties aan leuningen van trappen in gemeenschappelijke ruimte.

Lift en liftinstallaties

V      Onderhoud en reparaties van de lift inclusief het opheffen van storingen.

H      Het herstellen van schade veroorzaakt door o.a. scootmobiles.

H      Verwijderen van sleutels of iets dergelijks uit de liftschacht.

Ligbad

V      Vernieuwen wegens door de verhuurder geconstateerde ouderdom voor zover standaard  aanwezig.

Luchtrooster: zie Afzuiginstallaties

Letter M

Mechanische ventilatie: zie Afzuiginstallaties

Metselwerk

V      Onderhoud en reparaties van buiten- metselwerk, met uitzondering van herstel van  door huurder veroorzaakte schade.

Muren (zie ook Wanden)

H       Herstelwerkzaamheden aan krimpscheuren zover niet aan te merken als grote storende  scheurvorming.

V       Onderhoud en reparaties van muren in gemeenschappelijke ruimten.

N        

Letter N

Naamplaatjes

H       In geval van gemeenschappelijke entree: aanschaffen en  monteren door verhuurder, op kosten van huurder.                                                                                         

Letter O

Ongedierte

Het bestrijden van ongedierte kan plaatsvinden door gemeentereiniging (Roteb) of door een particulier bedrijf.

H      Bestrijden van ongedierte zoals kevers, mieren, muizen, ratten, torren, vlooien, wantluizen, bijen en wespen in de woning.

V      Bestrijden van ongedierte ontstaan buiten de schuld van  de huurder zoals kakkerlaken, wespen (buiten de woning) of faraomieren.

V       Bestrijden van houtworm en boktor in de constructie van de woning.

H      Bij niet of te laat melden wordt de betreffende huurder aansprakelijk gesteld voor eventuele verspreiding van kakkerlakken over meer woningen.

Ontkalken: zie Sanitair

Ontluchten: zie Centrale verwarming

Ontsmetten

H       Het zodanig reinigen van de woning dat deze op een aanvaardbaar hygiënisch niveau verkeert.

Ontstoppen: zie afvoeren en rioleringswerk

Letter P

Paden: zie Bestrating

Parket en plavuizen: (zie ook Vloeren)

H      Het leggen van parket, laminaat (ook los verhuisbaar parket en laminaat) en plavuizen is in verband met eventueel geluidsoverlast allen toegestaan onder bepaalde voorwaarden en na schriftelijke toestemming van de verhuurder.

Plafonds en plafondafwerking

Tempex plafondtegels zijn wegens brandgevaar ten strengste verboden!

H      Herstel- en vervangingwerkzaamheden van plafondbekledingsmateriaal en dergelijke welke niet bij de  aanvang van de huur aanwezig waren, of die de huurder bij aanvang  van de huur heeft overgenomen.

H     Herstelwerkzaamheden ten gevolge van het afsteken van oude saus- of verflagen voor zover noodzakelijk  geworden door onvakkundige behandeling.

H      Schilderen en/of sauzen, evenals het verwijderen van loslaten de sauslagen.

V     Reparatie van plafondconstructies (grote storende scheurvorming) en loszittend stucwerk.

H      Reparatie van plafonds en stucwerk door beschadigingen (gaten, pluggen, krimpscheuren enzovoorts).

Planchet: zie Sanitair

Plinten

H      Vastzetten, onderhoud of bij beschadiging of vervagen van de plinten.

Postboxen: zie Brievenbus

Letter R

Radiatoren (zie ook Centrale verwarming en Combiketel)

H       Opnieuw monteren van installatieonderdelen door verwijderen vloerbedekking, behang  en dergelijke.

Ramen, deuren en kozijnen

H      Vervangen van door de huurder aangebrachte tochtstrippen.

V       Repareren van stukgewaaide ramen en deuren.

V      Schilderwerk aan buitenzijde, repareren houtrot, vervangen indien nodig.

Regenpijp: zie Afvoeren

Rioleringwerk (zie ook Afvoeren

H/S   Ontstoppen van de riolering binnenshuis tot één meter  van de buitengevel (het gemeenteriool) bij gestapelde bouw.

V        Ontstoppen van rioleringen buiten de funderingsgrens, tenzij de huurder de veroorzaker is van de verstopping door bijvoorbeeld etensresten, kattenbakkorrels, incontinentiemateriaal en dergelijke.

V       Reparaties en onderhoud aan rioleringen, leidingen en putten, na verzakking.

Letter S

Sanitair (zie ook Douche)

V     Onderhoud, herstel en dergelijke van door de verhuurder geconstateerde slijtage.

H      Vervanging van alle soorten sanitaire toestellen, zoals toiletpotten, wastafels en  dergelijke door vernieling of onoordeelkundig gebruik.

H      Ontkalken van douchekop en straalonderbreker aan de uiteinde van kranen.

H       Vervangen van klemmen, planchet, dragers, spatschermen, kettingen en plugstoppen,  spiegels en kraanleertjes.

Sausen: zie Schilderen

Schakelaars (zie ook Elektrische installatie)    

H      Vernieuwen van geschilderde schakelaars en wandcontactdozen.

H      Reparaties van gebreken aan de installatie, die zijn ontstaan door ondeskundig aanpassingen door de huurder/bewoner.

Scharnieren (zie ook Sloten)

 V       Reparaties aan scharnieren en sloten van ramen en deuren aan de buitengevel.

H      Aanbrengen van extra sluitwerk of verwisseling hier van, wanneer de huurder de  sluitveiligheid wenst te verhogen.

H      Het repareren, smeren of vernieuwen van het zich in de woning bevindende hang- en sluitwerk zoals deurkrukken, dragers, stootdoppen, handgrepen, sloten en scharnieren.

V       Reparaties en/of vervanging van scharnieren en sloten van deuren en ramen  gemeenschappelijke ruimte.

Schilderen (zie ook Ramen, deuren en kozijnen)

H       Alle schilder, saus- en behangwerk binnen de woning en de berging ook na eventuele herstelwerkzaamheden door de verhuurder.

V       Alle schilderwerk in gemeenschappelijke ruimten en aan de buitenzijde van de woning en berging.

Schoonmaken

H/S   Alle schoonmaakwerkzaamheden zowel binnen als buiten de woning.

Schoorstenen

V       Het vegen van de ventilatiekanalen.

Schuttingen

H       Schilderwerk van een schutting

V       Schilderwerk en reparatie aan de schutting die eigendom is van de verhuurder.

Sifons: zie Afvoeren

Sleutels

H       Vervangen van zoekgeraakte sleutels en de kosten van werkzaamheden om de deur open te maken.

H       Het aanschaffen van extra sleutels.

Sloten

H      Vernieuwen van sloten op verzoek van de huurder.

H      Vernieuwen van sloten op verzoek van de huurder door buitensluiting en de kosten van werkzaamheden om de deur open te maken.

Spiegels: zie Sanitair

Stopcontacten: zie Schakelaars

Stortbak: zie WC

Stukadoorswerk

V      Het onderhouden/repareren van loszittend stucwerk.

H      Het herstellen van klein stucwerk, nadat oude behanglagen  zijn verwijderd, o.a. gaatjes door pluggen.

Letter T

Tegelwerk

Boor niet in de tegels maar in de voeg.

H      Het repareren en vervangen van wand- en vloertegels na beschadiging.

V      Reparaties aan loszittend tegelwerk, die standaard in de woning aanwezig is.

Tochtstrippen

V      Onderhouden en vervangen van tochtstrippen voor zover standaard aanwezig.

Toilet: zie WC

Trappen

V      Onderhouden en reparatie van trappen, trapleuningen en hekken.

Letter V

Vensterbanken

H       Onderhoud en reparatie of herplaatsen van vensterbanken.

Ventilatie: zie Afzuiginstallatie

Verlichting

V       Onderhoud en reparatie aan installatie t.b.v. verlichting op gangen, portieken, trappenhuizen, galerijen, entree ruimten en gemeenschappelijke bergingen, evenals het  vervangen van armaturen.

S       Het vernieuwen van lampen en starters van algemene verlichting in gangen, portieken, trappenhuizen, galerijen en entreeruimten.

Verwarming: zie Centrale verwarming en combiketel

Vloeren

Voor het leggen van plavuizen, parket, linoleum, laminaat en dergelijke is vooraf schriftelijke toestemming nodig van de verhuurder.

V       Onderhouden en herstellen van de vloerconstructie en de dekvloer in woningen en  gemeenschappelijke ruimte.

H       Bijzondere voorzieningen aan de vloer ten behoeve van plavuizen, parket, linoleum en  dergelijke.

H       Het verwijderen van oude vloerbedekkingmaterialen, lijm- en kitlagen in de woning.

H       Opnemen en herleggen van vloerbedekkingen met eventuele ondervloeren (ook  plavuizen en parket) met uitvoering van reparatiewerk of noodzakelijke inspecties onder de vloeren.

Vlotter: zie WC

Letter W

Water- en/of gaskranen

V      Herstel en onderhoud van waterkranen als gevolg door de huurder geconstateerde slijtage.

H      Herstel en onderhoud van kraanleertjes, rubber ringen etc.

H      Aanschaf en onderhoud van gaskraan ten behoeve van fornuis.

Wanden

Voor het aanbrengen van bijzondere wandafwerking zoals schrootjes, granol, tegelwerk, e.d. is toestemming van de verhuurder nodig.

V      Reparatie aan loszittend stuc- en tegelwerk en herstel van grote scheuren (niet zijnde krimpscheuren) in woningen en gemeenschappelijke ruimte.

H      Herstel en vervangingswerkzaamheden van wandbekledingsmaterialen welke niet bij aanvang van de huur  aanwezig waren of die de huurder bij aanvang van de huur heeft overgenomen.

H      Herstelwerkzaamheden stukadoorswerk na ondeskundig verwijderen behang en dergelijke.

H      Herstelwerkzaamheden aan krimpscheuren.

H      Onderhoud en reparatie aan door huurder zelf aangebrachte vaste wantafwerking, zoals grof structuurbehang, granol, tegels, betimmeringen, kurk, structuurverf. Deze wanden  dienen bij het verlaten van de woning glad en behangklaar te worden opgeleverd.

Wandcontactdozen: zie Schakelaars

Warmwaterinstallatie: zie Centrale verwarming enCombiketel

Wastafel: zie Sanitair

Warmwatertoestellen

S      Onderhoud boiler niet zijnde de algemene warmwaterboiler.

H     Herstelwerkzaamheden aan door huurder aangebrachte wijzigingen/beschadiging.

Waterleiding

H       Het voorkomen, ontdooien en/of repareren van bevroren waterleidingen in de woning.

V       Onderhoud, reparatie en vernieuwen van bestaande warm- en koudwaterleidingen en hoofdkranen.

Wasmachine

H     Onderhouden en reparatie van wasmachineaansluiting en afvoer.

V     Onderhouden en reparatie van de wasmachinekraan, mits standaard aanwezig.

H     Waterschade veroorzaakt door overlopen van de wasmachine.

WC

V       Onderhouden en vervagen van toiletpot, -sok, -bril, valpijp, kranen, vlotters, closetrolhouder, toiletbril en  reservoir.

H       Het vernieuwen van beschadigende of gebroken toiletpotten  en toiletpotzittingen.

H       Het repareren van een lekkende toiletstortbak of toiletpotaansluiting (riolering) op de vloer.

Letter Z

Zeepbakje

H       Vervangen of herstellen van het zeepbakje na beschadiging.

Zonwering

Aanbrengen van buitenzonwering met voorafgaande toestemming van de verhuurder.

H      Reparaties aan zonwering, herstelwerkzaamheden aan gevels  bij definitieve verwijdering van zonwering, indien eigendom huurder.

V      Onderhoud en reparaties zonwering eigendom van de verhuurder.  

Zwanenhals: zie Afvoeren

Zelf klussen in uw huur woning.

Er zijn bij de een aantal Woningbouw Corporaties, mogelijkheden om zelf veranderingen aan te brengen in u woning. De meeste zijn vanzelfsprekend, maar er zijn ook verbouwingen de uitgesloten zijn zoals trappenhuizen, liften en gemeenschappelijke gasinstallaties en ventilatie. Er zijn wel regels bij het klussen. Zij moeten voldoen aan bouwkundigen eisen, kwaliteit en veiligheid. Ook moet er altijd voor een aantal verbouwingen schriftelijke toestemming worden gevraagd.

Let op

Bij een aantal Woningbouw Corporaties kan men ook een serviceabonnement afsluiten. Tegen een geringe maandvergoeding kunt u deelnemen aan een serviceabonnement. U bent er dan van verzekerd dat de corporatie de reparatie zonder extra kosten van arbeidsloon en materiaal uitvoert. Welke reparaties binnen het serviceabonnement vallen, kunt u opvragen bij uw corporatie of op de website van de desbetreffende corporatie.

Onderhoud in een gebouw met Huurders en Kopers

Woont u als huurder in een gebouw waar de verhuurder ook woningen heeft verkocht of dit van plan is te doen? Dan is de verhuurder niet de enige eigenaar van de gemeenschappelijke delen aan het gebouw. De eigenaars van de verkochte woningen en de verhuurders zijn lid van de Vereniging van Eigenaars (VvE) en daardoor gezamenlijk verantwoordelijk voor het onderhoud en de onderhoudsuitgaven aan de gemeenschappelijke delen van het gebouw.

Onder gemeenschappelijke delen wordt onder andere verstaan: de gevel, het dak, de kozijnen, het trappenhuis en de entree. In de splitsingsakte staat per VvE welke delen van het woon-gebouw gemeenschappelijk zijn. Dit kan per VvE verschillen. Het onderhoud aan deze gemeenschappelijke delen komt voor rekening van de VvE. In sommige gevallen kan de verhuurder daarom niet alleen besluiten over het onderhoud, de onderhoudsuitgaven en bijvoorbeeld het plaatsen van schotelantennes en schoonmaak van trappenhuizen. De verhuurder moet hiervoor toestemming vragen aan de VvE. Dit doet zij in de algemene leden vergadering van de eigenaars. Het kan enige tijd duren. Als gevolg daarvan kan de termijn van reparatie bij groot onderhoudswerkzaamheden af wijken van de genoemde termijn wat er gestel is door de verhuurder. Dit geldt uiteraard niet voor spoedeisende reparaties.

Er kunnen aan deze lijst geen rechten worden ontleend.

  • Hits: 17908